Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR

XVII. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, gen. Krzáka, plk. Černoty a XIII. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče

Milé kolegyně, vážení kolegové,
v souladu s historickým odkazem a Plánem činnosti našeho Klubu se ve dnech 1.-3.září uskutečnila naše největší akce roku 2021 a to Memoriály zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáků. Doba epidemie COVIDu nedovolila uskutečnění této významné akce v roce minulém, proto jsme se ne jenom my, ale i celé hnutí výsadkových veteránů napříč Českou i Slovenskou republikou nesmírně těšili na další přátelské setkání a čestné sportovní klání.
Veliká očekávání byla podle mého názoru ne jenom naplněna, ale akce svojí organizační, společenskou a sportovní úrovní tato očekávání výrazně překročila. A to navzdory tomu, že epidemiologická opatření a omezení přípravu memoriálů významně omezovala.
Příjezd, registrace a první společenský večer proběhly již 1.září. Některá soutěžní družstva se, pravda, registrovala až v den konání soutěže, tedy 2.září ráno. To ale nic nemění na skutečnosti, že účast byla velice reprezentativní. Celkově se soutěže zúčastnilo 19 družstev ze 14 Klubů výsadkových veteránů. Svoje reprezentanty vyslaly Kluby z České republiky – Plzeň, Brno, Liberec, Písek, Olomouc, Holešov, Zlín, Jindřichův Hradec, Praha a Slovenské republiky – Prešov, Bratislava, Banská Bystrica. Vše samozřejmě doplnila čtyři družstva našich reprezentantů, kteří si vedli více než dobře, jak uvidíte při pohledu na celkové výsledky soutěže.
Memoriály byly slavnostně zahájeny hymnami České a Slovenské republiky v podání posádkové hudby Olomouc a za účasti čestných hostů – primátora statutárního města Prostějov pana Františka Jury, bývalého primátora a kamaráda pana Mirka Pišťáka, velitelů posádkových útvarů plk.gšt. Skácela, pplk. gšt. Hriníka, pplk. Mandy, vrchního praporčíka speciálních sil št.prap. Vajdečky, bývalých velitelů VÚ 8280, bývalých předsedů KVV PV, kolegů - předsedů KVV, sponzorů a dalších hostů.
Po slavnostním zahájení již nic nebránilo tomu, aby se soutěžící pustili s vervou do plnění tradičních disciplín – střelby z malorážky na 50 metrů, střelby z pistole GLOCK na 25 metrů, hodu granátem na cíl a nakonec veslování na „oblíbeném“ trenažéru. Soutěžní klání probíhalo s velkým úsilím všech zúčastněných, ale velice disciplinovaně a bezpečně pod taktovkou instruktorů a členů organizačního týmu.
Po ukončení soutěží kolem oběda nastala kritická chvíle celého dne, kdy musela naše skupina vyhodnocení zvládnout náročné zpracování výsledků do dvou hodin tak, aby mohli vítězové odjet již v 15.00 na letiště Prostějov a uskutečnit tandemový seskok, který byl jednou z velice hodnotných cen. Tady hrál mimořádnou roli náš počítačový expert kolega Aleš Dener.
Odpolední program vyplnili příslušníci 601.skss, 102.pzpr a 533.pr.bs velice atraktivní ukázkou výcviku a statickou ukázkou výzbroje, výstroje a vybavení. K vidění byly například seskoky, slaňování na laně i „fast rope“, bojová vozidla nebo čluny. Všichni jsme se shodli na tom, že ukázky takhle zblízka na Hamrech mají daleko lepší atmosféru než podobné ukázky na velkém prostoru.
Po super zážitku z ukázek bylo spočítáno a nejlepšímu družstvu oznámeno vítezství. Zároveň bylo oznámeno pořadí jednotlivců tak, aby se mohlo sedm šťastlivců psychicky připravit na tandemový seskok. Byli to členové vítězného družstva Prostějov I – Ivo Lorenc, Milan Vašek, Pavel Vašek a první čtyři jednotlivci v celkovém pořadí všech soutěžních disciplín – Pavel Vašek, Tereza Lemerová, Jan Straka a Jaroslav Chromek. Vzhledem k tomu, že celkový vítěz dne Pavel Vašek získal vlastně tandemové seskoky dva (které si ale jako pořádný chlap vlastně ani nemohl z důvodu nosnosti padáku užít), posunul seskok dalšímu v pořadí – Jaroslavu Kovářovi. Svůj druhý tandem pak postoupil, v souladu s pravidly Memoriálů, kolegyni Evě Lánské. Stejně tak kolega Milan Vašek postoupil svůj seskok kolegovi Jindřichu Vybíralovi. A aby byl seznam tandemistů kompletní – Jarda Chromek postoupil svůj seskok kolegovi Františku Dráhovi. Zároveň proběhl výběr jednoho reprezentanta z každého soutěžního družstva (kromě našich družstev, za což se omlouvám, ale kapacita letounu 14 osob to neumožnila) na okružní vyhlídkový let. Autobus pak doplnili předsedové KVV a jízda do mateřského města Prostějova tak byla velice veselá a plná očekávání neopakovatelných zážitků.
V posádce Prostějov předsedové všech klubů nebo jejich zástupci uctili památná místa útvarů posádky Prostějov položením kytiček za doprovodu velitele posádky plk.gšt. Tomáše Skácela.
Následovaly pak již zmiňované tandemové seskoky a vyhlídkový let nad Prostějovem a okolím. Já jsem upřímně rád, že si všichni aktéři svůj tandemový seskok nebo vyhlídkový let neuvěřitelně užili. Především pak kolegyně Lánská a Lemerová doslova zářily štěstím a my všichni s nimi.
Po výborné večeři pak navazovalo vyhlášení celkových výsledků Memoriálů. To byla programová změna vynucená tím, že některá soutěžní družstva avizovala odjezd z Hamer již večer. Nakonec se tato změna, myslím, ukázala jako správná.
Jaké byly tedy celkové výsledky Memoriálů. Třetí místo patří, velice překvapivě, družstvu KVV Liberec ve složení Jaroslav Chromek, František Dráha a Jaroslav Málek. Především kolega Chromek podal ve svých osmdesátinách heroický výkon. Výborné druhé místo obsadilo družstvo Prostějov II ve složení Jaromír Spáčil, František Melichárek a Jindřich Starý ml. Tady byl trochu smolařem kolega Starý, kterému nevyšla podle očekávání střelba z pistole. V opačném případě by byl v pořadí jednotlivců velice vysoko, ale určitě by mohli pomýšlet i na celkové vítězství družstev. Kolega Spáčil totiž vyhrál střelbu z malorážky vynikajícím nástřelem 49 bodů. No a nakonec – vítězem se stalo, jak jsem již uvedl, družstvo Prostějov I ve složení Milan Vašek, Pavel Vašek a Ivo Lorenc. Vynikající vyrovnaný výkon celého družstva, ale hlavně super výkon Pavla. Vítězové pak získali ne jenom tandemový seskok, pohár, medaile, ale i putovní poháry zakladatelů výsadkového vojska i vynálezce padáků. Poháry jsou doma, tedy tam, kde mají být!! Musím ale zároveň vyzdvihnout i výsledky dalších družstev našeho KVV, které rozhodně nezklamaly. Čtvrté místo kolegů Dušana Štěpána, Vladimíra Vrubela a Bohdana Krenželoka je výborné. Vynikající je i osmé místo jediného družstva v ženském složení Miluše Rejkubová, Eva Lánská a Tereza Lemerová. Všem Vám srdečně děkuji za vzornou reprezentaci našeho klubu!
Přesto, že memoriály byly soutěží družstev, organizační výbor se rozhodl vyhlásit i pořadí nejlepších jednotlivců ze všech soutěžních disciplín. Celkovým vítězem se stal Pavel Vašek, na druhém místě se umístila vynikající Tereza Lemerová, která tak navázala na svůj výkon a umístění z 28.8. v Chrudimi. Bronzová příčka pak patří Janovi Strakovi z KVV Brno. Kolega Chromek z KVV Liberec, jak již bylo zmíněno, je překvapením roku na čtvrtém místě a pátou příčku pak obsadil náš výsledkový držák Jaroslav Kovář. Zajímavostí je, že nejstarším soutěžícím byl kolega Červinka z KVV Zlín, který statečně bojoval s nástrahami soutěže ve svých 87 letech. Naopak nejmladším soutěžícím byl vítěz kolega Pavel Vašek, který pak teoreticky může pro náš klub získávat ještě výborné umístění po mnoho dalších desetiletí.
Co dodat k samotné sportovní části memoriálů? Všichni soutěžící předvedli maximální úsilí na hranici fyzických možností. Každý ze sebe vydal všechno, i když někdo mohl být trošičku zklamaný. Možná kolegové z favorizovaného KVV Banská Bystrica, možná kolegové z KVV Chrudim. Ale tak to ve sportu chodí a příští rok může zase štěstěna sednout i na ně.
Vynikající přátelská atmosféra provázela i poslední večer, který jsme si všichni užili s krásnou muzikou VUS Ondráš. Ráno se pak všichni účastníci rozjeli do svých domovů plni zážitků a nabiti novou energií. Zaznamenali jsme jenom samou chválu a trochu „kritiky“ od kolegy Chromka, který požaduje ubytování řešit podle chrápání-měru.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Memoriálů. Příprava byla dlouhá a komplikovaná. Navzdory tomu jsem přesvědčen, že celý organizační tým odvedl perfektní práci, za kterou nám všichni účastníci děkovali. Poděkování patří útvarům v posádce Prostějov, především pak 601.skupině speciálních sil, bez pomoci které bychom nebyli schopni akci vůbec uskutečnit. Osobní angažovanost velitele Tomáše Skácela, ale i vrchního praporčíka Ouřeckého jasně deklaruje, že velení útvaru si náš Klub váží a bude jej i nadále podporovat. Jmenovitě bych pak chtěl poděkovat také Martinu Vyplelovi, Jirkovi Vítovi a celé kuchařské partě za chutné pokrmy. Stejně pak patří poděkování řidičům, správci střelnice, instruktorům výcviku a mnoha dalším vojákům. Děkuji i Frantovi Vlachovi za zabezpečení občerstvení a vždy dobrou náladu.
Zvláštní poděkování patří kolegovi Vladimíru Ganzarovi, který je z pozice Klubu speciálních sil mimořádně nápomocný našemu KVV, což se projevilo i během přípravy této náročné akce.
Musím poděkovat a dělám to velmi rád také panu Františku Jurovi, jako primátorovi a zástupci statutárního města Prostějova. A to ne jenom za finanční, ale především osobní podporu našeho Klubu. Neprozradím snad mnoho, ale s panem primátorem jsme již začali řešit další ročník Memoriálu v trochu větším pojetí.
Na úplný závěr jsem si nechal poděkování těm, kteří se nejvíce zasloužili za vynikající průběh Memoriálů. Je to organizační tým v čele s kolegou Františkem Chudým. Franto, jsi prostě borec! Dále pak, snad na nikoho nezapomenu, kolegové a kolegyně Lejsek, Lejsková, Ondrejčák, Kovář, Šlambor, Skrbková, Struhár, Hájek, Dener, Denerová, Virgler, Virglerová, Stará, Mucha, Hricová, Komínek, Šmarda, Šmardová, Remeník, Kroul, Kroulová. Za užitečné rady a podněty děkuji také kolegovi Františku Stavnému. Kolegové a kolegyně, uvědomuji si dobře, kolik úsilí a práce stálo za bezvadným průběhem celé akce a skutečně si Vašeho aktivního přístupu vážím.
A je to! XVII. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a XIII. ročník Memoriálu vynálezce padáků je úspěšně za námi. Dopřejme si trochu odpočinku a hurá do přípravy ročníku nadcházejícího.

Předseda KVV Prostějov
Kol. Ondrej Páleník s přispěním střípků kol. Jaroslava OndrejčákaVýsledky 17. ročníku Memoriálu ZVV gen. Palečka, gen. Krzáka a plk. Černoty a 13.ročníku Memoriálu vynálezce padáku Š.Baniče ze dne 1.- 3.9.2021 Hamry. Níže je uveden i odkaz na zhlédnutí fotografií kolegů Vladimíra Hurdálka a Jaroslava Kováře z této významné akce.
Pietni_mista_27_Hur-z.jpg
DSC_7578-zm.jpg
DSC_7476zm.jpg
Tandemy_71_Hur-zm.jpg
DSC_7324 (1).jpg
DSC_7633zm.jpg
99.JPG
Od víceprezidenta KVV SR Mgr. Schneidera jsme obdrželi oficiální výsledkovou listinu z 1. ročníku střelecké souťěže GPW, která proběhla v Levicích na střelnici Fénix 06.08.2021. Zúčastnilo sa jí 53 střelců, z toho 6 žen a 47 mužů, pričemž všchni účastníci patří do seskupení OZ spolupracujícich s OS SR. Prvního ročníku jsme se nemohli zúčastnit z důvodu kolize termínu se střeleckou soutěži v Kroměříži.
Milé kolegyně, vážení kolegové, páni generálové, primátoři a starostové, vzácni hosté,
dámy a pánové !

Je mi ctí, Vás všechny přivítat v Prostějově, na tomto Slavnostním shromáždění výsadkových veteránů, zasvěcenému 70. výročí vzniku výsadkových jednotek. Právě v těchto jarních dnech, před 70 léty se připravovaly podklady a podmínky pro vznik výsadkových jednotek v poválečném Československu.
My, výsadkoví veteráni, si ctíme a velmi vážíme výsadkářů západního i východního zahraničního odboje, všechny zakladatele výsadkových jednotek, naše předchůdce, všechny velitele výsadkových útvarů a samostatných jednotek, po celou dobu 70 let, včetně těch dobrovolníků, kteří absolvovali první výsadkové přeškolovací kurzy v počátku padesátých let. Mnozí z nich jsou dnes přítomní mezi námi v tomto sále.
Sám se dovedu vžít do situace zakladatelů výsadkových jednotek, protože jsem zažil něco podobného v roce 1993, když s malou skupinou důstojníků, jsem měl za úkol v nově vzniklé Slovenské republice, v rámci Armády SR, vybudovat Zpravodajskou správu a 5 průzkumných útvarů. A věřte, že to nebylo o nic lehčí, než v roce 1947. Potýkali jsme se skoro se stejnými problémy, jako zakladatelé výsadkových jednotek v poválečné době.
S úctou vzpomínáme na jména Paleček, Krzák, Černota, Talášek, Maděra, Mrázek, Mansfeld a další, kteří se zasloužili o vznik výsadkových jednotek a byli u zrodu našich tradic, ke kterým se hrdě hlásí již několik generací výsadkářů, včetně té současné. A některé vojenské útvary a KVV nesou dnes jména těchto vynikajících osobností.
Už vytvoření koncepce, její schválení, příprava organizační struktury výsadkových jednotek, jejich personálního naplnění a metodiky výcviku, vyvolávalo tehdy různé spory a dohady. Nemluvě o nedostatečném materiálním a technickém zabezpečení nově vznikajících výsadkových jednotek. Každý začátek je těžký, ale naši zakladatelé to zvládli, o čemž svědčí i to, že výsadkové jednotky existují v různých formách do dnešních dnů.
Já nepochybuji o tom, že dnešní profesionální příslušníci 601. skss, 102. pzpr a 43. vpr i 5.pSU na Slovensku, jsou dobře vybavení soudobou technikou, zbraněmi i technickými prostředky průzkumu a výtečně plní své úkoly, o čemž svědčí jejich hodnocení představiteli našich států i zahraničními partnery.
Výročí této dnešní historické skutečnosti nás inspiruje nejen ke vzpomínkám na uplynulá léta, na kamarády a prožité události, ale dávají nám i potřebný časový odstup k jejich hodnocení. Další nová koncepce použití výsadkového vojska v padesátých létech, odstartovala u tehdy existujících výsadkových jednotek řadu rozsáhlých organizačních a dislokačních změn, které ve svých důsledcích byly završeny vytvořením výsadkového svazku. K významným výročím, která mají vztah k tradicím československých vojenských výsadkářů, bezesporu patří právě i vznik prvního výsadkového svazku čs. armády a to co zůstalo do dnešních dnů, je číslo VÚ 8280. Historie výsadkových jednotek nespočívá pouze v jejich organizaci, materiálním vybavení a výcviku. Psali ji vojáci, kteří v nich sloužili v posádkách Zákupy, Stráž pod Ralskem, Prešov, Sabinov, Žilina, Prostějov, Holešov a Chrudim, ať už to byli důstojníci, praporčíci, poddůstojníci, nebo vojíni, prostě výsadkáři tělem i duší. A někdo již spočítal, že za tu dobu, u VÚ 8280, u 7.vp ZU, vpzr divizí, 102.pzpr, 43.vpr a 601. skss, prošlo výsadkovým výcvikem okolo 80 000 příslušníků, kteří jsou stále hrdí na svou specializaci i na své velitele a kamarády. Proto jsem rád, že kmotrem Pamětního odznaku k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, bude pamětník těchto událostí, jeden z velitelů VÚ 8280, kol. Kutín.
Já nechci a ani mi to nepřísluší, analyzovat a přednášet zde historii výsadkových jednotek. Myslím si, že by to bylo nošení dříví do lesa. Svou historii dobře známe a o naši historii byla napsána celá řada knih renomovanými vojenskými historiky a autory, natočeny desítky dokumentárních filmů, bylo vydáno i mnoho publikací s osobními prožitky výsadkových veteránů. A i dnes, bude David Jirásek křtít další svou knihu o historii VÚ 8280, za období let 1968 až 2001. Já chci využít dnešní příležitosti k tomu, abych poděkoval všem výsadkovým veteránům, ale i současným profesionálním vojákům výsadkových a průzkumných jednotek i příslušníkům speciálních sil za to, že svou vysokou profesionální připraveností, byli a jsou již více než 70 let zárukou míru, relativního klidu a pohody pro občany ČR i SR.
Jsem hluboce přesvědčen o tom, že současní příslušníci 601. skss, 102. pzpr, 43. vpr a na Slovensku i 5.pSU, jsou zárukou pokračování bohatých výsadkových tradic v současné době i v budoucnosti a budou naplňovat slova hymny výsadkových veteránů , že budou „Meče armády hrot“. Proto, náš klub, v součinnosti s Červenými barety, chce udělením Pamětního odznaku k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, poděkovat a ocenit všechna města a obce dislokace výsadkových útvarů, vybrané a navržené výsadkové veterány, jejich kluby, všechny bývalé i současné velitele útvarů, profesionální vojáky – výsadkáře, naše sponzory i příznivce naší historie a tradic. Ať Vám tento pamětní odznak stále připomíná, že jste členy velké výsadkové rodiny, která umí ocenit soudržnost, bojové kamarádství i přátelství.
V rámci oslav 70. výročí, nás čeká celá řada akcí, které pořádají jednotlivé regionální KVV v ČR i SR. Těšíme se na Vaše akce a jejich hladký průběh a pevně věřím, že přispějí k dalšímu rozvoji našich tradic.
K tomu Vám všem , vážení kolegové a hosté, přeji pevné výsadkové zdraví, stále modré nebe nad hlavou, klid a dobrou rodinnou pohodu.
DSC_5259.jpg
DSC_5263.jpg
DSC_5266.jpg
DSC_5276.jpg
DSC_5277.jpg
DSC_5300.jpg
DSC_5303.jpg
DSC_5314.jpg
DSC_5319.jpg
DSC_5322.jpg
DSC_5328.jpg
DSC_5329.jpg
DSC_5332.jpg
DSC_5333.jpg
DSC_5335.jpg
DSC_5337.jpg
DSC_5346.jpg
DSC_5351.jpg
DSC_5363.jpg
DSC_5365.jpg
DSC_5367.jpg
DSC_5385.jpg
DSC_5386.jpg
DSC_5388.jpg
DSC_5391.jpg
DSC_5394.jpg
DSC_5396.jpg
DSC_5400.jpg
DSC_5401.jpg
DSC_5408.jpg
DSC_5418.jpg
DSC_5419.jpg
DSC_5430.jpg
DSC_5439.jpg
DSC_5442.jpg
DSC_5449.jpg
DSC_5450.jpg
DSC_5457.jpg
DSC_5463.jpg
DSC_5476.jpg
Významné jubileum
Dvacet roků v životě je krásný věk a celá cesta člověka je otevřená. Mnohdy ani ještě nehodnotí, co vše již udělal. U našich kolegů v Bratislavě, je tomu podobně, až na to, že zde je co hodnotit a na co je možno být hrdý.
Zástupci našeho klubu se ve dnech 8. a 9.3. 2014 zúčastnili výročního zasedání KVV Bratislava při příležitosti dvacátého výročí založení klubu. Mimo nás se zúčastnila celá řada klubů z České a Slovenské republiky, což svědčí o tom, jak široký okruh spolupráce naší kolegové mají. Pro zajímavost to bylo celkem 70 významných hostí a zástupců klubů. Mezi čestné hosty patřili paní starostka obce Smolenice Pavlína Hornáčková , předseda VÚC Bratislava Pavel Frešo , šéfredaktor časopisu Bojovník pplk.v.v. Vladimír Mikunda.
Jednou z mnoha významných aktivit klubu a jeho členů jsou sólové a skupinové seskoky s pravidelnou účastí na programu leteckých dní. Všichni členové mají za sebou několik stovek seskoků a někteří jednotlivci i více jak dva tisíce. Jsou mezi nimi i takový, kterým překročilo i 80 roků jako třeba kolegovi Jaroslavu Mehésovi. Mezi ty mladší patří například kolegové Tuček, Hreha, Gajdoš, Dubeň a další.
Klub má ve svém plánu práce velké množství aktivit pro tento rok, ale já se zmíním o jedné a to je příprava oslav 100. výročí vydání patentu na padák vynálezci Štefanu Baničovi. Oslavy se uskuteční 16.8.2014 ve Smolenicích, na které všechny účastníky jednání srdečně pozvala osobně starostka obce Smolenice.
Při příležitosti jednání se rovněž prezentovalo občanské sdružení Červené barety . Kdy jeho předseda kolega Jindra Starý jun. seznámil přítomné s náplní práce a s perspektivou další spolupráce v rámci klubové činnosti. Ocenil dosavadní aktivitu některých klubů udělením Pamětního odznaku k 70. výročí založení 2. paradesantní brigády. Mezi odměněnými byly kluby Bratislava, Prostějov, Banská Bystrica, Liberec , Jindřichův Hradec a Slovenský klub 1.pzpr Bratislava, KVVV Praha a Praha západ.
Rovněž náš klub ocenil dosavadní spolupráci s KVV Bratislava udělením Pamětního listu a Pamětního odznaku k 70. výročí založení 2. paradesantní brigády představitelům klubu kolegům Dubeňovi, Hrehovi a Tučekovi.
V rámci jednání bylo vzpomenuto i svátku žen, kdy kolega Dubeň předal všem přítomným ženám květiny a popřál všem mnoho lásky, zdraví a spokojenosti. Kolega Vondra z KVVV Praha západ předal přítomným ženám pěkné věcné dárky z prostředků vlastní firmy.
Volná zábava se nesla v duchu důležitých osobních rozhovorů, které vyřešily případné nejasnosti. Vhodné hudební vystoupení country skupiny donutilo přítomné i k tanečním kreacím. Za občerstvení a zábavu lze jen poděkovat.

Moc děkujeme Vám všem, kolegové v Bratislavě.
Franta Lejsek
DSC_5244-K.jpg
Vážené kolegyně, kolegové,
dne 3. května 2013 se náš KVV a KVV Holešov, zúčastnil pietního aktu u hrobu generála Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově. Pietní akt proběhl na počest 68. výročí ukončení II. světové války. Zúčastnili se ho také představitelé a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a dalších organizací. Náš klub zastupoval kol. Miroslav Řepka, František Chudý a Jaroslav Kovář, který také pořídil několik fotodokumenů z nichž nejvzácnější je naše společná fotografie s profesorkou Klusákovou - Svobodovou, dcerou gen. Ludvíka Svobody.
Holešovský klub zastupoval kol. Hric,kol. Hricová a kol. Ryšavý.
kol. František Chudý
Dne 30.4.2013 u příležitosti 68.výročí ukončení II.světové války a osvobození Buchlovic byl odhalen památník 14 příslušníkům čs.zahraničního odboje z Buchlovic. Na této vzpomínkové akci se významně podíleli OV ČSBS Uherské Hradiště, Ústřední hudba AČR, příslušníci 43.výsadkového mechanizovaného praporu Chrudim, Veteran CAR Club Zlín, KVH pětačtyřicítka Brno, Svaz letců ČR-odb.22 Přerov. Po projevech starosty obce Buchlovice Ing. Černého a předsedy OV ČSBS Uherské Hradiště p.Štokmana za AČR vystoupili genmjr. Aleš Opata ZNGŠ a genmjr.Kubala předseda Svazu letců.Po odhalení památníku, čs hymně, slavnostních salv, byl proveden přelet tří bitevních vrtulníků. Na této akci se zúčastnili členové klubů výsadkových veteránů z Prostějova, Holešova, Zlína, Chrudimi, Trenčína. Na závěr bylo provedeno setkání pozvaných hostů a aktivních účastníků v Hotelu Buchlovice.
Fotografie poskytl Jarda Kovář.
Kolega J.Čtverák
Setkání výsadových veteránů ŠR a ČR v Žilině ve dnech 11.-13.7.2012 - obrázek

Setkání výsadových veteránů ŠR a ČR v Žilině ve dnech 11.-13.7.2012 - obrázek

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one