Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Vzpomínka na 22 hrdinů
Už téměř třičtvrtě století (74 let) uplynulo od tragické události, ke které došlo v nočních hodinách 13.října 1944 na vrcholu hory Släme v Nízkých Tatrách. V ten osudový den na tomto místě zahynulo po nárazu letounu LI-2 na jmenovaný vrchol po zásahu německého nočního stíhače 13 čs. a 6 ruských (sovětských) vojáků a tříčlenná posádka přepravující se na pomoc Slovenskému národnímu povstání.
Už po dvacátéčtvrté organizovali žilinští výsadkoví veteráni pod taktovkou nestárnoucího a energií sršícího Františka Glattera vzpomínkový pietní akt jak na vrcholu Släme, tak i na hřbitově v Nicovu v Lipt. Mikuláši a památníku Krpáčovo. Letošní ročník byl proti minulým jednodenním setkáním dvoudenní s ubytováním v chatě Limba v obci Bystrá. Dosavadní program byl rozšířen o zhlédnutí a položení věnce u památníku příslušníků 2.paradesantní brigády Krpáčovo a památníku v Německé, kde slovenští gardisté vraždili účastníky SNP, partyzány a jejich podporovatele. Když jsme procházeli na hřbitově Nicovo mezi stovkami hrobů bojovníků padlých za naši svobodu uvědomovali jsme si, kolik utrpení, bolesti a krve nabytí této svobody stálo. O to víc vystupují v současnosti do popředí tyto tragické události v konfrontaci s některými tzv. historiky jak zahraničními tak i našimi, kteří znevažují, překrucují a zlehčují nacistickou ideologii, glorifikují „genialitu“ Hitlera a všech jeho pohrobků. V poslední době tyto tendence sílí a jsou jich plné deníky, časopisy a televize. Pietní akt Släme je jedním ze způsobů, jak těmto nepřátelským tendencím bránit a ukazovat pravdivou minulost.
Kolikrát, když jsem se drápal na vrchol Släme (1514 metrů), jsem tuto horu proklínal a to nejen proto, že si vzala životy 22 lidí, ale i proto, že těch posledních 500 metrů je nekonečných. Někdo před lety vtipně poznamenal, že hora je rok od roku vyšší, strmější, že se na ní nachází méně kyslíku. Kolikrát, když byly nohy těžší a těžší a plíce praskaly jsem si říkal, jestli je mi to zapotřebí, už mě sem nikdo a nikdy nedostane. Určitě si něco podobného mysleli i další účastníci. Když se ale nakonec člověk na ten „Mount Everest“ vydrápe a stojí s ostatními co také zvítězili tak si říká, že ta trocha námahy, potu a odřených pat je jen nepatrným projevem úcty a poděkování těm, kteří na této hoře zahynuli. A tak si nakonec řekne, že to zkusí ještě, příští rok, a tak nějak podobně si to opakuje každý rok.
Letošního pietního aktu se účastnilo přes padesát veteránů a příznivců. Ta letošní „slabší“ účast mohla být ovlivněna tím dvoudenním konáním. Jestli pokračovat touto organizací, nebo se vrátit k těm předchozím si musí vyhodnotit žilinští veteráni. Těm patří poděkování a uznání a hodně trpělivosti i zdaru do dalších ročníků této tak krásné a záslužné akce.

Kol. Miroslav Řepka
Milé kolegyně, vážení kolegové, páni generálové, primátoři a starostové, vzácni hosté,
dámy a pánové !

Je mi ctí, Vás všechny přivítat v Prostějově, na tomto Slavnostním shromáždění výsadkových veteránů, zasvěcenému 70. výročí vzniku výsadkových jednotek. Právě v těchto jarních dnech, před 70 léty se připravovaly podklady a podmínky pro vznik výsadkových jednotek v poválečném Československu.
My, výsadkoví veteráni, si ctíme a velmi vážíme výsadkářů západního i východního zahraničního odboje, všechny zakladatele výsadkových jednotek, naše předchůdce, všechny velitele výsadkových útvarů a samostatných jednotek, po celou dobu 70 let, včetně těch dobrovolníků, kteří absolvovali první výsadkové přeškolovací kurzy v počátku padesátých let. Mnozí z nich jsou dnes přítomní mezi námi v tomto sále.
Sám se dovedu vžít do situace zakladatelů výsadkových jednotek, protože jsem zažil něco podobného v roce 1993, když s malou skupinou důstojníků, jsem měl za úkol v nově vzniklé Slovenské republice, v rámci Armády SR, vybudovat Zpravodajskou správu a 5 průzkumných útvarů. A věřte, že to nebylo o nic lehčí, než v roce 1947. Potýkali jsme se skoro se stejnými problémy, jako zakladatelé výsadkových jednotek v poválečné době.
S úctou vzpomínáme na jména Paleček, Krzák, Černota, Talášek, Maděra, Mrázek, Mansfeld a další, kteří se zasloužili o vznik výsadkových jednotek a byli u zrodu našich tradic, ke kterým se hrdě hlásí již několik generací výsadkářů, včetně té současné. A některé vojenské útvary a KVV nesou dnes jména těchto vynikajících osobností.
Už vytvoření koncepce, její schválení, příprava organizační struktury výsadkových jednotek, jejich personálního naplnění a metodiky výcviku, vyvolávalo tehdy různé spory a dohady. Nemluvě o nedostatečném materiálním a technickém zabezpečení nově vznikajících výsadkových jednotek. Každý začátek je těžký, ale naši zakladatelé to zvládli, o čemž svědčí i to, že výsadkové jednotky existují v různých formách do dnešních dnů.
Já nepochybuji o tom, že dnešní profesionální příslušníci 601. skss, 102. pzpr a 43. vpr i 5.pSU na Slovensku, jsou dobře vybavení soudobou technikou, zbraněmi i technickými prostředky průzkumu a výtečně plní své úkoly, o čemž svědčí jejich hodnocení představiteli našich států i zahraničními partnery.
Výročí této dnešní historické skutečnosti nás inspiruje nejen ke vzpomínkám na uplynulá léta, na kamarády a prožité události, ale dávají nám i potřebný časový odstup k jejich hodnocení. Další nová koncepce použití výsadkového vojska v padesátých létech, odstartovala u tehdy existujících výsadkových jednotek řadu rozsáhlých organizačních a dislokačních změn, které ve svých důsledcích byly završeny vytvořením výsadkového svazku. K významným výročím, která mají vztah k tradicím československých vojenských výsadkářů, bezesporu patří právě i vznik prvního výsadkového svazku čs. armády a to co zůstalo do dnešních dnů, je číslo VÚ 8280. Historie výsadkových jednotek nespočívá pouze v jejich organizaci, materiálním vybavení a výcviku. Psali ji vojáci, kteří v nich sloužili v posádkách Zákupy, Stráž pod Ralskem, Prešov, Sabinov, Žilina, Prostějov, Holešov a Chrudim, ať už to byli důstojníci, praporčíci, poddůstojníci, nebo vojíni, prostě výsadkáři tělem i duší. A někdo již spočítal, že za tu dobu, u VÚ 8280, u 7.vp ZU, vpzr divizí, 102.pzpr, 43.vpr a 601. skss, prošlo výsadkovým výcvikem okolo 80 000 příslušníků, kteří jsou stále hrdí na svou specializaci i na své velitele a kamarády. Proto jsem rád, že kmotrem Pamětního odznaku k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, bude pamětník těchto událostí, jeden z velitelů VÚ 8280, kol. Kutín.
Já nechci a ani mi to nepřísluší, analyzovat a přednášet zde historii výsadkových jednotek. Myslím si, že by to bylo nošení dříví do lesa. Svou historii dobře známe a o naši historii byla napsána celá řada knih renomovanými vojenskými historiky a autory, natočeny desítky dokumentárních filmů, bylo vydáno i mnoho publikací s osobními prožitky výsadkových veteránů. A i dnes, bude David Jirásek křtít další svou knihu o historii VÚ 8280, za období let 1968 až 2001. Já chci využít dnešní příležitosti k tomu, abych poděkoval všem výsadkovým veteránům, ale i současným profesionálním vojákům výsadkových a průzkumných jednotek i příslušníkům speciálních sil za to, že svou vysokou profesionální připraveností, byli a jsou již více než 70 let zárukou míru, relativního klidu a pohody pro občany ČR i SR.
Jsem hluboce přesvědčen o tom, že současní příslušníci 601. skss, 102. pzpr, 43. vpr a na Slovensku i 5.pSU, jsou zárukou pokračování bohatých výsadkových tradic v současné době i v budoucnosti a budou naplňovat slova hymny výsadkových veteránů , že budou „Meče armády hrot“. Proto, náš klub, v součinnosti s Červenými barety, chce udělením Pamětního odznaku k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, poděkovat a ocenit všechna města a obce dislokace výsadkových útvarů, vybrané a navržené výsadkové veterány, jejich kluby, všechny bývalé i současné velitele útvarů, profesionální vojáky – výsadkáře, naše sponzory i příznivce naší historie a tradic. Ať Vám tento pamětní odznak stále připomíná, že jste členy velké výsadkové rodiny, která umí ocenit soudržnost, bojové kamarádství i přátelství.
V rámci oslav 70. výročí, nás čeká celá řada akcí, které pořádají jednotlivé regionální KVV v ČR i SR. Těšíme se na Vaše akce a jejich hladký průběh a pevně věřím, že přispějí k dalšímu rozvoji našich tradic.
K tomu Vám všem , vážení kolegové a hosté, přeji pevné výsadkové zdraví, stále modré nebe nad hlavou, klid a dobrou rodinnou pohodu.
DSC_5259.jpg
DSC_5263.jpg
DSC_5266.jpg
DSC_5276.jpg
DSC_5277.jpg
DSC_5300.jpg
DSC_5303.jpg
DSC_5314.jpg
DSC_5319.jpg
DSC_5322.jpg
DSC_5328.jpg
DSC_5329.jpg
DSC_5332.jpg
DSC_5333.jpg
DSC_5335.jpg
DSC_5337.jpg
DSC_5346.jpg
DSC_5351.jpg
DSC_5363.jpg
DSC_5365.jpg
DSC_5367.jpg
DSC_5385.jpg
DSC_5386.jpg
DSC_5388.jpg
DSC_5391.jpg
DSC_5394.jpg
DSC_5396.jpg
DSC_5400.jpg
DSC_5401.jpg
DSC_5408.jpg
DSC_5418.jpg
DSC_5419.jpg
DSC_5430.jpg
DSC_5439.jpg
DSC_5442.jpg
DSC_5449.jpg
DSC_5450.jpg
DSC_5457.jpg
DSC_5463.jpg
DSC_5476.jpg
DSC_5496.jpg
DSC_5498.jpg
DSC_5501.jpg
DSC_5504.jpg
Významné jubileum
Dvacet roků v životě je krásný věk a celá cesta člověka je otevřená. Mnohdy ani ještě nehodnotí, co vše již udělal. U našich kolegů v Bratislavě, je tomu podobně, až na to, že zde je co hodnotit a na co je možno být hrdý.
Zástupci našeho klubu se ve dnech 8. a 9.3. 2014 zúčastnili výročního zasedání KVV Bratislava při příležitosti dvacátého výročí založení klubu. Mimo nás se zúčastnila celá řada klubů z České a Slovenské republiky, což svědčí o tom, jak široký okruh spolupráce naší kolegové mají. Pro zajímavost to bylo celkem 70 významných hostí a zástupců klubů. Mezi čestné hosty patřili paní starostka obce Smolenice Pavlína Hornáčková , předseda VÚC Bratislava Pavel Frešo , šéfredaktor časopisu Bojovník pplk.v.v. Vladimír Mikunda.
Jednou z mnoha významných aktivit klubu a jeho členů jsou sólové a skupinové seskoky s pravidelnou účastí na programu leteckých dní. Všichni členové mají za sebou několik stovek seskoků a někteří jednotlivci i více jak dva tisíce. Jsou mezi nimi i takový, kterým překročilo i 80 roků jako třeba kolegovi Jaroslavu Mehésovi. Mezi ty mladší patří například kolegové Tuček, Hreha, Gajdoš, Dubeň a další.
Klub má ve svém plánu práce velké množství aktivit pro tento rok, ale já se zmíním o jedné a to je příprava oslav 100. výročí vydání patentu na padák vynálezci Štefanu Baničovi. Oslavy se uskuteční 16.8.2014 ve Smolenicích, na které všechny účastníky jednání srdečně pozvala osobně starostka obce Smolenice.
Při příležitosti jednání se rovněž prezentovalo občanské sdružení Červené barety . Kdy jeho předseda kolega Jindra Starý jun. seznámil přítomné s náplní práce a s perspektivou další spolupráce v rámci klubové činnosti. Ocenil dosavadní aktivitu některých klubů udělením Pamětního odznaku k 70. výročí založení 2. paradesantní brigády. Mezi odměněnými byly kluby Bratislava, Prostějov, Banská Bystrica, Liberec , Jindřichův Hradec a Slovenský klub 1.pzpr Bratislava, KVVV Praha a Praha západ.
Rovněž náš klub ocenil dosavadní spolupráci s KVV Bratislava udělením Pamětního listu a Pamětního odznaku k 70. výročí založení 2. paradesantní brigády představitelům klubu kolegům Dubeňovi, Hrehovi a Tučekovi.
V rámci jednání bylo vzpomenuto i svátku žen, kdy kolega Dubeň předal všem přítomným ženám květiny a popřál všem mnoho lásky, zdraví a spokojenosti. Kolega Vondra z KVVV Praha západ předal přítomným ženám pěkné věcné dárky z prostředků vlastní firmy.
Volná zábava se nesla v duchu důležitých osobních rozhovorů, které vyřešily případné nejasnosti. Vhodné hudební vystoupení country skupiny donutilo přítomné i k tanečním kreacím. Za občerstvení a zábavu lze jen poděkovat.

Moc děkujeme Vám všem, kolegové v Bratislavě.
Franta Lejsek
DSC_5244-K.jpg
Vážené kolegyně, kolegové,
dne 3. května 2013 se náš KVV a KVV Holešov, zúčastnil pietního aktu u hrobu generála Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově. Pietní akt proběhl na počest 68. výročí ukončení II. světové války. Zúčastnili se ho také představitelé a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a dalších organizací. Náš klub zastupoval kol. Miroslav Řepka, František Chudý a Jaroslav Kovář, který také pořídil několik fotodokumenů z nichž nejvzácnější je naše společná fotografie s profesorkou Klusákovou - Svobodovou, dcerou gen. Ludvíka Svobody.
Holešovský klub zastupoval kol. Hric,kol. Hricová a kol. Ryšavý.
kol. František Chudý
Dne 30.4.2013 u příležitosti 68.výročí ukončení II.světové války a osvobození Buchlovic byl odhalen památník 14 příslušníkům čs.zahraničního odboje z Buchlovic. Na této vzpomínkové akci se významně podíleli OV ČSBS Uherské Hradiště, Ústřední hudba AČR, příslušníci 43.výsadkového mechanizovaného praporu Chrudim, Veteran CAR Club Zlín, KVH pětačtyřicítka Brno, Svaz letců ČR-odb.22 Přerov. Po projevech starosty obce Buchlovice Ing. Černého a předsedy OV ČSBS Uherské Hradiště p.Štokmana za AČR vystoupili genmjr. Aleš Opata ZNGŠ a genmjr.Kubala předseda Svazu letců.Po odhalení památníku, čs hymně, slavnostních salv, byl proveden přelet tří bitevních vrtulníků. Na této akci se zúčastnili členové klubů výsadkových veteránů z Prostějova, Holešova, Zlína, Chrudimi, Trenčína. Na závěr bylo provedeno setkání pozvaných hostů a aktivních účastníků v Hotelu Buchlovice.
Fotografie poskytl Jarda Kovář.
Kolega J.Čtverák
Ořechov.zip  3.41MB
Dne 27.4.2013 se v Ořechově u Telče uskutečnila vzpomínková akce k 71.výročí seskoku paraskupiny OUT DISTANCE. Tato skupina byla vysazena v prostoru Ořechova 13.3.1942 na podporu již dříve vysazených skupin ANTHROPOID, SILVER A a SILVER B.
Tyto vzpomínkové akce u pomníku velitele skupiny OUT DISTANCE npor. Adolfa Opálky se konají pravidelně každý rok již od roku 1985. Pravidelně se na těchto akcích podílejí obec Ořechov, Čs.obec legionářská Brno, Kluby vojenské historie, 43.výsadkový a mechanizovaný prapor Chrudim. Na těchto vzpomínkových akcích se účastní velké množství občanů ČR. Při tomto aktu se na ceremoniálu podílí i skupina THE REBEL PIPERS(skotší dudáci), kteří připomínají výcvik výše zmíněných skupin ve Skotsku.
Na závěr tohoto aktu byly provedeny ukázky seskoků, slaňování a bojová umění, které předvedli příslušníci 43.výsadkového mechanizovaného praporu Chrudim. Na této akci se zúčastnili i členové klubů výsadkových veteránů Prostějov, Brno, Chrudim a Jindřichův Hradec. Fotografie poskytl Rosťa Sobotka.
Kolega J.Čtverák
Setkání výsadových veteránů ŠR a ČR v Žilině ve dnech 11.-13.7.2012 - obrázek

Setkání výsadových veteránů ŠR a ČR v Žilině ve dnech 11.-13.7.2012 - obrázek

Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one