Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Propozice soutěží XIII. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a IX. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče v areálu ČPA na letišti v Prostějově, ve dnech 20. - 22. září 2017


Všeobecná ustanovení :

Druh soutěže : Soutěž tříčlenných družstev.

Pořadatel: Klub výsadkových veteránů Prostějov z.s. ve spolupráci s Českou parašutistickou asociací Prostějov, s podporou 601. skss, 102. pzpr a statutárního města Prostějov.

Datum konání : 20. - 22. září 2017

Místo konání : Letiště Prostějov, areál České parašutistické asociace

Funkcionáři soutěže : ředitel - viceprezident Mgr. Martin Dlouhý – Česká parašutistická
asociace
organizační ředitel - Ing. František Stavný – předseda KVV Prostějov
hlavní rozhodčí František Chudý – KVV Prostějov
Organizační skupinu a rozhodčí u disciplin tvoří členové KVV Prostějov.

Technická ustanovení :

Soutěžní discipliny : 1 - střelba z luku
2 - hod granátem na cíl
3 - hod šipkami
4 - střelba ze vzduchovky
5 - veslování
Popis disciplin:

Střelba z luku

Soutěžící má za úkol vystřelit z luku 3 šípy na terč pro sportovní lukostřelbu ve vzdálenosti 10 m. Úkol plní pod dohledem instruktora. Po instruktáži o způsobu střelby z luku, má tři zkušební šípy, potom plní úkol do soutěže. O hodnotě zásahů rozhoduje instruktor. Pořadí se stanoví podle součtu hodnot dosažených zásahů. Při shodě bude pořadí stanoveno podle věku soutěžícího.

Hod granátem na cíl

Soutěžící má za úkol hodit 5 gumových granátů na cíl ve vzdálenosti : muži do 75 r. – 20 m, muži nad 75 roků - 15 m. Ženy - 15 m. 1 granát jako hod zkušební. Cíl je vyznačen třemi soustřednými kruhy o průměru 1m, 2 m, 3 m. Ve středu kruhů je praporek. Dopad granátu do nejmenšího kruhu je hodnocen 5 body, do středního mezikruží 3 body, do vnějšího mezikruží 1 bodem. Pořadí se stanoví podle součtu počtu dosažených bodů. Při shodě bude pořadí stanoveno podle věku soutěžícího. V případě, že soutěžící překročí čáru odhozu oběma nohama, nebude hod hodnocen.


Hod šipkami
Soutěžící má za úkol hodit 1+5 šipek na sportovní terč s kruhy o průměru 50 cm, s vnitřním černým kruhem o průměru 20 cm. Terč je nalepen na polystyrenové desce, střed terče je ve výšce 173cm, vzdálenost terče od čáry odhozu 237 cm. Pořadí se stanoví podle počtu dosažených bodů. Při shodě bude pořadí stanoveno podle věku soutěžícího. Zasažená čára má bodovou hodnotu mezikruží blíže ke středu

Střelba ze vzduchovky

Soutěžící má za úkol vystřelit 5 ran ze vzduchovky vzor 47 na redukovaný terč nekrytě ležící figury s kruhy ve vzdálenosti 10 m. Pořadí se stanoví podle součtu zásahů v terči. Při shodném výsledku bude pořadí stanoveno podle většího počtu lepších zásahů. Pokud nebude možné stanovit pořadí takto, bude rozhodující věk soutěžícího. Před střelbou do soutěže vystřelí každý 3 rány ke zjištění záměrného bodu. Pro nástřel a střelbu do soutěže bude nový terč. Doba na nástřel 3 minuty, na střelbu do soutěže 5 minut. Poloha střelby je vleže bez opory. Výsledek střelby do soutěže odsouhlasí každý střílející podpisem na terči. Terče zůstanou u rozhodčích do ukončení střelby všemi družstvy a stanovení pořadí. Po vyhlášení výsledků budou terče rozdány soutěžícím.

Veslování

Soutěžící má za úkol ujet na veslařském trenažéru za 1 minutu co nejdelší vzdálenost. Pořadí se stanoví podle ujeté vzdálenosti v metrech. Při shodě bude pořadí stanoveno podle věku soutěžícího. Trenažér má stupně obtížnosti a budou nastaveny takto :
- muži do 45 let stupeň 7, do 55 let stupeň 6, do 60 let stupeň 5, do 65 let stupeň 4, do 70 let stupeň 3 , do 75 stupeň 2, nad 75 let stupeň 1.
- ženy do 45 let stupeň 4, do 50 let stupeň 3, do 55 let stupeň 2, nad 55 stupeň 1. Podmínka u této discipliny je, aby každý soutěžící tuto disciplinu splnil jako poslední. ( z důvodu větší námahy)

Z každého soutěžního družstva může být vybrán 1 člen družstva k provedení tandemového seskoku ze 4 000 m s kamerou.

Vyhodnocení a ceny

Pořadí jednotlivců bude vyhodnoceno v každé disciplině zvlášť, diplomem, medailí, pohárem a věcnou cenou. Pořadí družstev bude stanoveno součtem pořadí členů družstva ve všech disciplinách.Tři nejlepší družstva v celkovém pořadí obdrží pohár, diplom, medaile a věcné ceny.

Organizace plnění disciplín

Pořadí plnění disciplín určí hl. rozhodčí dle určeného pořadového čísla družstva před zahájením soutěže. Pořadatel má možnost přizpůsobit časový plán okolnostem, bude-li to vyžadovat situace. Dosažený výsledek odsouhlasí soutěžící podpisem na výsledkové listině u rozhodčího discipliny, ihned po jeho zapsání.

Protesty
Vedoucí družstev mohou vznést protest do 15 minut po vyhlášení celkových výsledků a kdykoli, pokud mají za to, že byla porušena pravidla soutěže v neprospěch jeho družstva. Za protest bude požadován poplatek ve výši 50,- Kč. Peníze budou vráceny, bude-li protest uznán oprávněným. O protestech bude rozhodovat komise ve složení : ředitel soutěže, organizační ředitel a hlavní rozhodčí.

Organizační pokyny:

Přihlášky jednoho tříčlenného družstva z každého KVV, (doprovod max. dvě osoby), s uvedením KVV, jménem, příjmením (hodností, titulem) a datem nar., zašlete do 15. 8. 2017 na e-mailovou adresu Františka Chudého: fandach@seznam.cz , v krajním případě na tel.: 604 845 389
Pořadí družstev budou zaregistrovány podle pořadí přihlášení!!!
Příjezd soutěžících, včetně doprovodu 20. 9. nejpozději do 16,30 hod., pěší přes hlavní bránu kasáren na letiště, osobními automobily na letiště přes obec Žešov!
Ubytování zabezpečeno v budově České parašutistické asociace a stanech na letišti.
Stravování zabezpečeno v kuchyni a jídelně 601. skss.
Startovné 600,- Kč,za osobu, včetně doprovodu, uhradit při prezenci. Ve startovném je zahrnuto ubytování ve stanech(vlastní spací pytel) a strava - úhrada při prezenci.
Mimo soutěžních družstev s max. 2 členným doprovodem se mohou zúčastnit i ostatní zájemci z KVV - fin. úhrada 600,-Kč (ubytování ve stanech s vlastním spacím pytlem + strava) – úhrada při prezenci. Závazné přihlášky ostatních zájemců s uvedením KVV, jménem a datem narození zašlete taktéž do 15.8.2017
( z důvodu zajištění ubytování a stravy) na e-mailovou adresu Františka Chudého: fandach@seznam.cz
Dodané jmenovité přihlášky soutěžících družstev KVV včetně jejich doprovodu a ostatních zájemců z příslušného KVV budou organizačním výborem potvrzeny do 31.8.2017.

Hosté , členové z KVV především prostějovských, se mohou 21. 9. zúčastnit celodenního sledování soutěží družstev, odpoledních ukázek armádních specialistů 601. skss, 102. pzpr
i večerní zábavy při táboráku, hudební produkce a opékání špekáčků.
Případná změna programu vyhrazena.

Organizační pokyny – časový plán :

20. 9. 2017
13,00 – 16,30 prezence účastníků
16,45 ubytování - ukončení
17,00 večeře v jídelně 601. skss, odjezd autobusem od ČPA 16,50 hodin
19,00 vydání pokynů pro vedoucí družstev – ředitel soutěže, hl. rozhodčí, vedoucí družstev
do 23,00 volná zábava v budově ČPA

21. 9. 2017
07,00 – 08,00 hod. snídaně v jídelně 601.skss; odjezd autobusem od ČPA v 06,50
08,30 hod. nástup hostů, org. týmu a soutěžících,
09,00 hod. zahájení soutěží; 12,50 hod. dokončení soutěží
13,00 – 14,00 oběd v jídelně 601. skss, odjezd autobusem od ČPA 12,50 hod.
13,30 – 14,15 položení kytic u pietních míst 601. skss a 102. pzpr
14,15 – zahájení ukázek zbraní, materiálu a seskoků 601. skss a 102. pzpr
v průběhu dopoledne a odpoledne tandemové seskoky a vyhlídkové lety
18,00 - 19,00 hod. večeře u ČPA
19,30 – 23,00 volná zábava u ohňů s opékáním špekáčků (pro zájemce promítání filmu ANTHROPOID)

22. 9. 2017
08,00 – 08,30 snídaně v jídelně 601. skss, odjezd autobusu od ČPA 07,50 hodin
09,00 nástup org. týmu a soutěžících, vyhodnocení
10,00 ukončení, odjezd ůčastníků


V Prostějově dne 26. června 2017


Mgr. Martin DLOUHÝ v.r. Ing. František STAVNÝ v r. František CHUDÝ v.r.
ředitel organizační ředitel hlavní rozhodčí
26.07.2017 18:09:49
kvvprostejov
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one