Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Spoluobčané nezapomínají
Den 4.4.2014 byl významným dnem jak především pro obec Bernartice, tak i pro všechny výsadkové veterány. Všichni jsme vzpomínali 100.výročí narození příslušníka zahraničního odboje, člena průzkumných skupin a zakladatele výsadkového vojska gen. Rudolfa Severina Krzáka. Obec Bernartice ve spolupráci s KVV společně s panem starostou Pavlem Souhradou a předsedou KVV Písek Pavlem Valentou zorganizovali pietní akt k této významné události. Velké množství bernartických spoluobčanů v čele s rodinnými příslušníky dcerou paní ing.arch. Zdeňkou Zetkovou McKenzie a synem panem ing. Janem Krzákem a zástupci občansko-správních orgánů se zúčastnili pietního aktu, jak na místním hřbitově, tak i u rodinného domku pana gen. Krzáka.
Ve velmi početném průvodu rovněž nechyběly uniformy příslušníků ozbrojených sil, čestné stráže a tmavě modré uniformy s barety příslušníků KVV z Prahy, Chrudimi, Holešova, Písku, Prostějova, Liberce, Klatov, Tábora a Plzně. Z našeho klubu se této akce zúčastnili kolegové, předseda J. Čtverák, Chudý, manželé Lejskovi, Mucha, Skrbková, Kovář, Řepka a Hájek.
Na besedě v místní sokolovně zástupce vojenského historického ústavu objasnil životní dráhu a podíl pana gen. Krzáka na odboji a při likvidaci fašismu. Jeho charakterové vlastnosti popsali i ti, kteří jej osobně znali a s ním spolupracovali v době, kdy se mu vlast odměnila podivným způsobem.
Při této příležitosti byli odměněni ti, kteří se o tuto akci zasloužili a KVV, které se podílejí na zachování a prohlubování tradic výsadkových jednotek pamětním odznakem. Např: Praha, Prostějov, Holešov a Plzeň.
Za dlouhodobou spolupráci udělil KVV Písek našemu klubu pamětní medaili, kterou předal předseda klubu kol. Pavel Valenta.
Rovněž se zde prezentovalo občanské sdružení Červené barety v zastoupení kol. Muchou a předalo pamětní mince vydané při této příležitosti těm, kteří se o průběh akce nejvíce zasloužili a přímým potomkům pana gen. Krzáka.
Všem organizátorům této akce patří poděkování za zachovávání a prohlubování takových tradic, na které může být národ hrdý.
Klub rovněž děkuje vedení ASO panu kol. Šafandovi, který nezištně poskytl pro tuto akci vozidlo a kol. Martauzovi za kvalitní a bezpečnou přepravu.
kol. Lejsek
Vzpomínková slavnost k 70.výročí vysazení paraskupin CARBON a EMBASSY na území bývalého protektorátu Čechy a Morava

Dne 5.dubna 2014 v Uherském Ostrohu jsme se spolu s kol. Miroslavem Řepkou a kolegy s KVV Holešov zúčastnili vzpomínkové slavnosti, která byla zaměřena k 70. výročí vysazení paraskupin CARBON a EMBASSY na území protektorátu Čechy a Morava. O významu, jaký byl přikládán této vzpomínkové slavnosti, svědčí účast hostů, kteří se této slavnosti zúčastnili: předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, první místopředsedkyně Senátu PS ČR Dr. Alena Gajdůšková, Mgr. Gazdík místopředseda PS ČR, hejtman zlínského kraje Dr. Mišák, brig. gen. Ing. Jakúbek voj.kancelář prezidenta ČR, genmjr. Ing. Gurník velitel pozemních sil, Ing. Dvořák první náměstek ministra obrany ČR, arm. gen. Štefka, bývalý NGŠ, velitelé Krajských vojenských velitelství zlínského a jihomoravského kraje, ředitel odboru pro vojenské veterány MO ČR plk. PhDr. E. Stehlík, velitelé 21.a 22. základny letectva Čáslav a Náměšť n/Oslavou, velitelé 43. a 44. praporu (Chrudim a J. Hradec.), zástupce slovenského MO.
Průběh vzpomínkové slavnosti byl opravdu slavnostní, o čemž svědčí přelet letounů JS 39Gripen z letecké základny Čáslav. Hudební doprovod pietních aktů provedla Vojenská hudba Olomouc. Věnce a květiny byly pokládány prostřednictvím vojáků Čestné stráže AČR. V průběhu slavnosti byla odhalena pamětní deska paraskupiny CARBON před zámkem Uherský Ostroh. Dále v průběhu slavnosti bylo provedeno povýšení Františka Kobzíka a Josefa Vance do hodností plukovníků in memoriam. Slovenský MO Martin Glváč povýšil velitele paraskupiny EMBASSY Karola Mladého do hodnosti nadporučíka in memoriam (současné zákony a předpisy Slovenské republiky vyšší povýšení neumožňují). Dále bylo uděleno rezortní vyznamenání MO ČR „Kříž obrany státu“ in memoriam členům odbojové skupiny CARBON Bohuslavice Antonínu Máčelovi, Pavlu Svobodovi (převzali příbuzní) a poručíku kanadského letectva Vernonu Jamesu Bastablemu, který převzal plk. PhDr. E. Stehlík.
Vzpomínková slavnost byla ukončena státními hymnami Slovenské a České republiky a třemi salvami vojáků Čestné stráže.
V galerii Městského úřadu Uherského Ostrohu byla instalována výstava o paraskupině CARBON.

kol. J. Čtverák
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" jsou editovány:
- článek kol. F.Lejska - "Významné jubileum" z výročního zasedání KVV Bratislava při příležitosti 20.výročí založení klubu.
- obrazová reportáž Jardy Kováře z účasti delegací KVV Prostějov, Holešov, Chrudim, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Klatovy, Liberec, Písek, Plzeň,
Praha a 102. pzpr na pietním aktu u hrobu gen. K.Palečka v Plzni dne 12.3.2014.

V rubrice "Fotogalerie" jsou editovány reportáže z úspěšných akcí klubu "Vepřové hody" a "Přátelské posezení u příležitosti MDŽ". Fotografie poskytl Jarda Kovář.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je k dispozici 1.číslo časopisu "Červené barety" v elektronické formě.
obal.pdf  7.22MB
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je uveřejněna publikace "HRDINOVIA? NIE.VOJENSKÍ PARAŠUTISTI..." autora Vlada Gajdoše.
Po otevření souboru publikace začíná str.3.
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je k dispozici 61. číslo časopisu Zpravodaj KVV Prostějov, které vyjde tiskem v nejbližších dnech.
Členové výboru KVV Prostějov se na základě pozvání KVVV Praha, KVV Holešov a KVV Brno zúčastnili jejich výročních shromáždění. Naše účast přispěla nejen k poznání práce našich kolegů, ale i k získání zkušeností do naší další práce.
Výbor KVV Prostějov projednal odpověď Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náš otevřený dopis prezidentu republiky a rozhodl ji zveřejnit na stránkách Zpravodaje.

Výbor KVV Prostějov připravuje:
- Na den 14.2.2014 " Vepřové hody " v restauraci u Tří bříz.
- Na den 7.3.2014 od 17:30 hod. "Přátelské setkání u příležitosti MDŽ" je možno se ještě přihlásit u kolegy Hájka do 25.2.2014.
- Na den 12.3.2014 v součinnosti se 102.pzpr a KVV Plzeň účast na pietním aktu u hrobu gen. Palečka v Plzni. Po jeho ukončení se plánuje exkurze
Prazdroje. Počet členů KVV na této akci bude upřesněn.
- Na konec února plánujeme vydat a distribuovat další číslo Zpravodaje.
- Na webové stránky jsme doplnili naše jubilanty roku 2014 od KVV, které nám poskytly jejich údaje.
DSC_8976.jpg
Dne 11.1.2014 se zúčastnila delegace KVV Prostějov v sestavě kol. J. Čtverák, I.Skrbková, F. Chudý a F.Lejsek slavnostního koncertu v Kroměříži k 100.výročí vzniku legií. Mimo naší delegace se koncertu zúčastnili i kolegové a kolegyně z KVV Holešov a Zlín.
V rubrice  "Spolupráce s ostatními KVV v ČR a SR" je uveřejněné 4.číslo časopisu "Spravodajca" KVV Banská Bystrica.
DSC_0528.JPG
Mikuláš naděloval.
Zase se ukázalo , že české pořekadlo se může setkat s pravdou. Plánovaný Mikulášský večírek 5.12. u Tří bříz přes svůj ,, Špatný začátek měl, ale velmi dobrý konec."
Proč tento pesimismus na začátku? Propagace byla dostatečná ,ale počet přítomných 39 jen stěží naplnil předpokládanou účast. Organizátoři akce kol. Mucha a kol. Skrbková podali maximální výkon při zajištění hladkého průběhu této akce. Mikuláš zastoupený kol. Muchou prověřil zpěvné a recitační schopnosti našich kolegů a ukázalo se , že i zde máme přes velké zkušenosti určité rezervy.
Konečně se našla cesta, jak se společně bavit v našem klubu. Přeprava a manipulace s vejci při společenské hře našich soutěžících byla obdivuhodná a ukazuje na velkou praxi v jejich přípravě u našich žen.
Připravená strava byla na dobré úrovni dostatečně naplnila očekávání všech zúčastněných. Rovněž hudební produkce pokryla celkový věkový rozsah našeho kolektivu a splnila jak požadavky taneční i zpěvné.
Přesto se ukázalo , že i menší kolektiv se dokáže se dokáže dobře bavit , ale vynaložené úsilí organizátorů by mělo být v našem klubu lépe pochopeno účastí.
Poděkování za přípravu a průběh patří kol. Skrbkové a Muchovi.
Franta Lejsek
V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" jsou aktualizovány připravované akce v roce 2014.

V rubrice "Fotogalerie" je obrazová reportáž z výročního shromáždění KVV Prostějov dne 23.11.2013.

V rubrice "Vedení" je aktualizováno složení výboru KVV Prostějov  na volební  období 2013-2015.

V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV ČR a SR"  je editováno 3.číslo tiskoviny "Červené barety".

V rubrice "Fotogalerie" je reportáž M.Muchy z výsadkového vinobraní 2013 v Dětkovicích včetně fotografií.
V rubrice KVVV Praha je editován časopis Padáček č.18. Doporučujeme k přečtení.
V rubrice spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR je publikována informace pro vojenské důchodce resortu Ministerstva obrany ČR.
PICT0018.JPG
V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR" je příspěvek KVVV Praha-západ o jejich účasti na slavnostním aktu na MO ČR.
V rubrice Zpravodaj KVV Prostějov je k využití 60. číslo Zpravodaje.

Zveme všechny naše členy KVV Prostějov k účasti na výročním shromáždění našeho klubu, které se koná dne 23.11.2013 od 16,00 hod. v Národním domě. Prezence od 14,00 hod. do 15,50 hod.
Výbor KVV Prostějov na svém řádném zasedání dne 10.10.2013 projednal a jednomyslně schválil otevřený dopis prezidentu ČR a vrchnímu veliteli ozbrojených sil Miloši Zemanovi. S obsahem tohoto dopisu seznamujeme všechny členy našeho KVV.
Akce v říjnu 2013:

Výbor KVV Prostějov zajistil pro své členy a rodinné příslušníky vstupenky na divadelní představení v Městském divadle v Prostějově v rámci divadelní přehlídky APLAUS:
Dne 16.10.2013 v 19.00 hod: TICHÝ TARZAN - zcizené deníky fantoma erotické fotografie. Hrají: Hloužková, Duchaňová, Štefanová, Mikuš,a Hauser. /Ještě máme volná místa /
Dne 25.10.2013 v 19.00 hod: Souborné dílo WILLIAMA SHAKESPEARA - ve 120 mim. Hrají: Vondráček, Táborský, Matějka. / Ještě máme volná místa /
Lístky je možnost vyzvednout u kol.Hájka, Lidická 35 Prostějov,tel.723241432. Cena vstupenky 150 Kč

Dne 18.10.2013 organizuje KVV Prostějov "Výsadkové vinobraní" v Dětkovicích. Příspěvek člena KVV 150,- Kč, ostatní 180 Kč. V ceně je uvítací drink a 1 litr vína na dvojici. Hudební produkce zajištěna.Tradičně drobné občerstvení přineste sebou. Odjezd od Sokolovny v 17.00 hod: a od Posledního halíře v 17.05 hod: Přihlášky do 10.10.2013 u kol.Hájka.
Výbor KVV se těší na Vaši účast.
PICT0128.JPG
DSC_7160.jpg
V rubrice "Fotogalerie" je editován soubor fotografií Jardy Kováře ze zájezdu do údolí Wachau
V.ročník sportovního setkání výsadkových veteránů proběhl ve dnech 18.9. - 20.9.2013 na letišti v Prostějově
za účasti 18 tříčlenných družstev klubů výsadkových veteránů z ČR a SR za aktivní pomoci velení 601. skss, 102. pzpr. a vedení Dropzone.
V rubrice "Fotogalerie" můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z tohoto setkání. K dispozici jsou i celkové výsledky sportovního zápolení.
DSC_7481.JPG
DSC_6841.jpg
V rubrice "Branné hry a soutěže výsadkových veteránů" je editován článek kolegy F.Chudého o účasti členů KVV Prostějov na IX. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a vynálezce padáku Štefana Baniče ve sportovních disciplínách.

V rubrice "Fotogalerie" je hned za fotografiemi z pochodu 22.vb, obrazový materiál Jardy Kováře z IX. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a vynálezce padáku Štefana Baniče ve sportovních disciplínách.
Dne 14.9.2013 se uskuteční plánovaný zájezd do Rakouska - plavba lodí po Dunaji údolím Wachau. Odjezd účastníků zájezdu je od sokolovny v 05,00 hod. Všechna místa zájezdu jsou obsazena.

Ve dnech 18. - 20. září se uskuteční v areálu aeroklubu Dropzone - na letišti v Prostějově V.sportovní setkání výsadkových veteránů a parašutistů. Akce proběhne za organizace KVV Prostějov ve spolupráci s aeroklubem Dropzone s podporou 102. pzpr, 601 Skss a Statutárního města Prostějov. Do soutěže je přihlášeno 18 družstev. Hlavní soutěžní den dne 19.9.2013 začne nástupem účastníků soutěže v 09,00 hod.
Zveme všechny členy a příznivce KVV ke zhlédnutí soutěže. Příjezd na letiště je od Žešova.
V rubrice "Spolupráce s ostat.kluby v ČR a SR" je editováno 2.číslo časopisu "Červené barety".
V rubrice KVVV Praha je editováno 17. číslo časopisu Padáček. Doporučujeme k přečtení.
Do rubriky "Stanovy KVV Prostějov" byl dne 3.8.2013 doplněn aktualizovaný "Organizační a Jednací řád KVV Prostějov".
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" se můžete seznámit s vydaným 59. číslem Zpravodaje.
V rubrice"Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR" máte k dispozici časopis "Spravodajca" 3/2013.
DSC_6054.JPG
Dne 29.6.2013 proběhl 1.ročník pochodu 22.vb věnovaný plk.Františku Mansfeldovi za účasti více jak 700 osob. Děkujeme organizátorům kol. Jindrovi Starému jun. a Michalovi Muchovi za skvěle připravenou akci.Na zabezpečení této velmi zdařilé akce se podíleli i členové KVV Prostějov, také jim patří dík spokojených účastníků.
V rubrice "Fotogalerie" jsou ke zhlédnutí fotografie člena KVV Prostějov Jardy Kováře z této úspěšné akce.
Účast na střelecké soutěži „O Pohár Primátora města Prostějova“

Dne 28. 6. 2013 jsme od Magistrátu města přijali pozvání na střeleckou soutěž ze služebních revolverů MP „O Pohár Primátora města Prostějova“. Náš klub reprezentovalo družstvo ve složení: kol. Rudolf Zapletal, Jaroslav Ondrejčák a Freantišek Chudý. Soutěže se účastnilo 29 tříčlenných družstev ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých klubů, obsadili pěkné 6. místo. V jednotlivcích se nejlépe umístil kol. František Chudý, který v mužích obsadil 10. místo.
Děkujeme Magistrátu města za pozvání, bezchybnou a vynikající organizaci i logistické zabezpečení střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu.
kol. František Chudý
1
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one